Over ons

Over ons

Timpaan Groep is een veelzijdige organisatie (stichting) die via haar dochterorganisaties Timpaan Welzijn, Timpaan Onderwijs en Timpaan Support een breed pakket aan diensten levert binnen het maatschappelijk werkveld.

Timpaan Welzijn is een brede welzijnsorganisatie, die staat voor een een optimaal sociaal leefklimaat en leefomgeving van bewoners. Timpaan Welzijn is actief op het gebied van opvoeden en opgroeien,  jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en (school)maatschappelijk werk. Lees meer

Timpaan Onderwijs is een onderwijsadviesbureau en streeft naar maximale talentontwikkeling voor elk kind. De brede dienstverlening ondergebracht in 2 programma’s: support en onderwijsontwikkeling voor de voorscholen, het primair- en voortgezet onderwijs en gemeenten. Lees meer

Timpaan Support (onderdeel van Timpaan Onderwijs) organiseert zorg voor kinderen op het gebied van leren en sociaal-emotionele ontwikkeling dichtbij, laagdrempelig en op de beste passende wijze. Lees meer

Timpaan Groep faciliteert de dochterorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder de financiële administratie, HR, facilitaire zaken (zoals huisvesting, telefonie en inkoop) en ICT. De totale Timpaan organisatie bestaat uit 100 gemotiveerde professionals en een veelvoud aan vrijwilligers. De jaaromzet bedraagt ruim 6 miljoen euro. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gorredijk.

Verbinden

Voor ons als Timpaan Groep zijn mensen uniek. Ieder mens heeft zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen, dat geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Als dienstverlener in het maatschappelijke veld van welzijn en onderwijs hebben we voortdurend met veranderingen en ontwikkelingen te maken. Veranderingen die mensen en organisaties raken. De (lokale) samenleving wordt complexer. Traditionele sociale verbanden bieden niet meer dezelfde houvast als vroeger. De huidige kenniseconomie en nieuwe technologieën bieden kansen, maar zijn voor velen ook ‘bedreigend’. Wij proberen mensen bij elkaar te brengen en hen te verbinden, zodat iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan blijven doen. Wij geloven in persoonlijke groei door mensen te helpen zich verder te ontwikkelen.

Timpaan Groep ziet de oplossing voor deze actuele ontwikkelingen bij maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken in een integraal en vraaggericht aanbod van diensten. Dat betekent dat we met andere organisaties binnen het maatschappelijk speelveld samenwerking zoeken. Dat doen we vanuit onze onafhankelijke positie, die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We werken in een groot aantal gemeenten in Noord-Nederland.

Missie

Timpaan Groep brengt mensen bij elkaar en verbindt hen. Dat doen we niet alleen met onze eigen deskundige professionals, maar veelal ook met andere organisaties en met behulp van vele vrijwilligers. Wij zijn een maatschappelijke organisatie en helpen mensen met het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.

Onze kernwaarden zijn: Verbindend, ontwikkelingsgericht en professioneel.

Organisatie en bestuur

De holding wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De dochterondernemingen zijn zelfstandige business units, aangestuurd door managers.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

De heer R. van Boxtel (voorzitter)


De heer A.M. Schonewille


Mevrouw G.A. Dijkstra


De heer S. Rienks


Bestuurder:

De heer F.G. Visser


Corporate governance

Timpaan Groep streeft naar openheid en transparantie in toezicht en bestuur. Wij zijn ingericht conform de uitgangspunten van Good Governance van de branche organisatie Sociaal Werk Nederland. De RvB en de RvC conformeren zich aan deze Governance code voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De RvC vervult een toezichthoudende rol, maar ook een stimulerende rol. Interne en externe ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Verder is er een auditcommissie (financiën) en een remuneratiecommissie (werkgeverschap) binnen de RvC aangesteld.
De uitwerking van de Governance Code zijn terug te vinden in het profiel van de RvC, het jaarverslag, maar ook in de rol van de medezeggenschap.